Thành viên

Members directory

 • Ảnh hồ sơ của TRẦN BÁ CƯỜNG
  Cựu học sinh
  Niên khoá 1999
 • Ảnh hồ sơ của Bernadette Ham
  Cựu học sinh
  Niên khoá Hello from Germany. I'm glad to came here. My first name is Bernadette. I live in a small city called Rottenbach in south Germany. I was also born in Rottenbach 30 years ago. Married in March year 1999. I'm working at the the office.
 • Ảnh hồ sơ của Filomena McMillan
  Cựu học sinh
  Niên khoá Hello from Australia. I'm glad to came here. My first name is Filomena. I live in a town called Kalaru in western Australia. I was also born in Kalaru 40 years ago. Married in July year 1999. I'm working at the the office.
 • Ảnh hồ sơ của NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU
  Cựu học sinh
  Niên khoá 1999
 • Ảnh hồ sơ của ĐOÀN DUY LINH
  Cựu học sinh
  Niên khoá 1999
 • Ảnh hồ sơ của NGUYỄN THỊ DIỆU ÁNH
  Cựu học sinh
  Niên khoá 1999
 • Ảnh hồ sơ của NGUYỄN TẤN HUY
  Cựu học sinh
  Niên khoá 1999
 • Ảnh hồ sơ của ĐOÀN MINH NHỰT
  Cựu học sinh
  Niên khoá 1999